Login lub mail:
Hasło:
Załóż konto     Przypomnij hasło
Looking for sex videos? We recommends download polish porn from Fuckup XXX.

REGULAMIN

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu WyslijTo.pl. Określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu.

2. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu WyslijTo.pl.
 2. WyslijTo.pl - serwis internetowy działający w domenie WyslijTo.pl, którego właścicielem jest Firma.
 3. Firma - firma będąca właścicielem i operatorem serwisu WyslijTo.pl.
 4. Użytkownik - osoba, która przy pomocy sieci Internet korzysta z możliwości oferowanych przez serwis WyslijTo.pl, identyfikowany poprzez adres IP komputera, z którego łączy się do serwisu WyslijTo.pl.
 5. Serwis - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem WyslijTo.pl, o ile treść nie stanowi inaczej.
 6. Konto użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie WyslijTo.pl, identyfikowane przez unikalny, wybrany przez użytkownika login i hasło, bedące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu WyslijTo.pl.
 7. Obsługa serwisu - osoby pracujące dla serwisu WyslijTo.pl i działające na podstawie upoważnienia firmy będącej właścicielem serwisu WyslijTo.pl.

3. Zasady ogólne

 1. WyslijTo.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym swoim Użytkownikom na przechowywanie i przesyłaniu plików poprzez funkcjonalności udostępniane przez serwis. Serwis WyslijTo.pl pośredniczy w przesyłaniu plików do osób wskazanych przez Użytkownika.
 2. Serwis WyslijTo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za funkcjonalności dostarczane w ramach serwisu WyslijTo.pl.
 3. Użytkownikiem serwisu WyslijTo.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
 4. Serwis WyslijTo.pl zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wynika takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem firmy będącej właścicielem serwisu WyslijTo.pl.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez serwis WyslijTo.pl, jego partnerów i podmioty współpracujące oraz wyraża zgodę na prezentowanie mu treści o charakterze handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez adres e-mail info@WyslijTo.pl wszelkie błędy i problemy z normalnym funkcjonowaniem Serwisu.
 7. Użytkownik wgrywając plik na serwer WyslijTo.pl staje się właścicielem fragmentu dysku serwera, na którym znajduje się plik i ponosi wszelką prawną oraz majątkową odpowiedzialność za plik, który został przez niego wgrany na serwer WyslijTo.pl.
 8. Pliki przechowywane na serwerach WyslijTo.pl są chronione przed niepowołanym dostępem. Plik jest identyfikowalny jedynie poprzez kod, który Użytkownik otrzymuje po załadowaniu pliku na serwer.
 9. Użytkownicy wgrywający i ściągający pliki z serwisu WyslijTo.pl wyrażają zgodę na wykorzystanie ich adresów mailowych w celach informacyjnych i marketingowych poprzez serwis WyslijTo.pl i jego Partnerów oraz oświadczają, że te adresy email nie są danymi osobowymi.

4. Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika z serwisie WyslijTo.pl oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie i zobowiązanie do ich przestrzegania.
 2. W przypadku braku akceptacji jakiegokolwiek z warunków korzystania z serwisu WyslijTo.pl określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownik natychmiastowo usunie swoje Konto z serwisu WyslijTo.pl lub skutecznie poinformuje o tym fakcie obsługę serwisu WyslijTo.pl.
 3. W czasie rejestracji Użytkownik wybiera unikalny login, poprzez który będzie identyfikowany w bazie danych serwisu WyslijTo.pl. Raz wybrany login nie może być zmieniany.
 4. W czasie rejestracji Użytkownik tworzy indywidualne hasło do swojego profilu. Jedyną osobą, która zna hasło jest Użytkownik i jest odpowiedzialny za jego za jego przechowywanie oraz zobowiązuje się nie przekazywać go osobom trzecim, w szczególności osobom, które mogły by wykorzystać to hasło w celach sprzecznych z ideą serwisu WyslijTo.pl.
 5. W czasie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać własny adres e-mail, który będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy nim a serwisem WyslijTo.pl. W szczególności na ten adres e-mail będą przesyłane nowe hasła do Konta Użytkownika w przypadku utraty przez Użytkownika hasła do konta w serwisie WyslijTo.pl.
 6. Serwis WyslijTo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególności, gdy adres jest nieprawidłowy, należy do osoby trzeciej, lub oprogramowanie antyspamowe uniemożliwia dostarczenie wiadomości e-mail.

5. Konto

 1. Każdy Użytkownik serwisu WyslijTo.pl może posiadać indywidualne Konto użytkownika identyfikowane poprzez unikalny login wybrany w czasie rejestracji.
 2. Konto utworzone w serwisie WyslijTo.pl jest tworzone na czas nieograniczony. Serwis WyslijTo.pl zastrzega sobie prawo do usuwania kont nieaktywnych, czyli takich, które nie są wykorzystywane przez dłuższy okres czasu.
 3. Konto założone przez Użytkownika może zostać usunięte poprzez niego samego lub po skutecznym poinformowaniu przez obsługę serwisu WyslijTo.pl.
 4. Serwis WyslijTo.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązuje sie do publikowania na swoim koncie informacji prawdziwych i dotyczących jedynie jego osoby. Zabronione jest tworzenie kont i publikowanie informacji w imieniu osób trzecich bez posiadania stosownego pełnomocnictwa.
 6. Użytkownik ma prawo przechowywania i przesyłania plików, do których posiada prawa. Zabronione jest pzrechowywania lub przesyłanie plików należących osób trzecich, zawierających jakiekolwiek formy przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne, oraz prawa autorskie. Serwis WyslijTo.pl zastrzega sobie prawo do usuwania plików bez podania przyczyny.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich, a w szczególności do nie przechowywania lub przesyłania za pośrednictwem serwisu WyslijTo.pl plików lub treści, których nie jest pełnoprawnym właścicielem. Serwis WyslijTo.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia plików lub treści łamiących prawa autorskie lub prawa pokrewne, na wniosek właściciela tych praw, bez informowania o tym fakcie Użytkownika.
 8. Informacje podawane przez Użytkownika w ramach jego konta są informacjami jawnymi. Informacje te są publikowane w sieci Internet w ramach funkcjonalności udostępnianych przez serwis WyslijTo.pl i Użytkownik wyraża zgodę na taką publikację. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz dla wyszukiwarek internetowych.
 9. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto w serwisie WyslijTo.pl.
 10. Zabrania się udostępniania Konta osobom trzecim.
 11. Zabrania się używania Konta Użytkownika w celach komercyjnych, np. o charakterze handlowym, reklamowym lub promocyjnym, bez zgody obługi serwisu WyslijTo.pl. Użytkownik zobowiązuje się informować obsługę serwisu o komercyjnym wykorzystaniu funkcjonalności oferowanych przez serwis WyslijTo.pl.

6. Korzystanie z serwisu

 1. Zabronione są jakiekolwiek próby wpłynięcia na stabilność działania serwisu.
 2. Zabronione są jakiekolwiek działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.
 3. Zabronione są jakiekolwiek działania łamiące autorskie prawa majątkowe.
 4. Zabronione jest publikowanie informacji nie prawdziwych w ramach Kont Użytkowników.
 5. Zabronione jest publikowanie informacji dotyczących osób trzecich bez posiadani stosownego upoważnienia.
 6. Zabronione są wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie sieci teleinformatycznych, w szczególności działanie serwisu WyslijTo.pl.
 7. Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych w poslkim prawodawstwem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.
 8. Użytkownik zrzeka się wszelkich majątkowych praw autorskich do treści prezentowanych w ramach serwisu WyslijTo.pl i wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie tych treści poprzez serwis WyslijTo.pl. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem firmy będącej właścicielem serwisu WyslijTo.pl z tytułu nieodpłatnego wykorzystania i prezentacji treści wprowadzonych przez Użytkownika w ramach jego Konta.

7. Odpowiedzialność

 1. Serwis WyslijTo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu serwisu powstałe nie z jego winy. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności finansowej za czasowe wyłączenie prezentacji informacji zawartych na Kontach Użytkowników.
 2. Serwis WyslijTo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz pliki prezentowane w ramach Kont Użytkowników. Osobą odpowiedzialną za takie treści jest Użytkownik będący właścicielem danego Konta.
 3. Serwis WyslijTo.pl nie odpowiada za uszkodzenia i straty powstałe w wyniku uruchomienia plików ściągniętych z serwerów WyslijTo.pl. Osobą odpowiedzialną za problemy wynikające z wykonania plików zamieszczonych na serwerze WyslijTo.pl jest Użytkownik je zamieszczający.
 4. Serwis WyslijTo.pl nie odpowiada za zawartość plik ściąganych z serwerów WyslijTo.pl. Osobą odpowiedzialną za zawartość plików jest Użytkownik wgrywający plik na serwer.
 5. Użytkownik korzystający z serwisu WyslijTo.pl działa na własne ryzyko. W szczególności firma będąca właścicielem WyslijTo.pl nie odpowiada za ujawnienie informacji niejawnych przesyłanych lub prezentowanych za pośrednictwem serwisu WyslijTo.pl.
 6. Użytkownik serwisu WyslijTo.pl ponosi pełną odpowiedzialność za treści lub pliki, które przesyła (prezentuje za pomocą serwisu WyslijTo.pl).
 7. Użytkownik serwisu WyslijTo.pl zobowiązuje się nie wiązać firmy będącej właścicielem serwisu WyslijTo.pl w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których WyslijTo.pl nie jest stroną.
 8. Serwis WyslijTo.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.
 9. Firma będąca właścicielem serwisu WyslijTo.pl nie udziela żadnych gwarancji co do poprawności funkcjonowania serwisu.
 10. Firma będąca właścicielem serwisu WyslijTo.pl zobowiązuje się do współpracy z uprawionymi organami władzy państwowej prowadzących postępowanie przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

8. Postanowienia końcowe

 1. Serwis WyslijTo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych poprzez serwis WyslijTo.pl i usunięcie Konta Użytkownika.
 2. Wszelkie spory pomiędzy firmą będącą właścicielem serwisu WyslijTo.pl, a innym podmiotem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


Korzystanie z serwisu WyslijTo.pl oznacza akcetację jego Regulaminu.


X

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w polityce prywatności.